[08.10.20] កម្ពុជានៅតែបន្តពង្រីកការអភិវឌ្ឍកំពង់ផែបន្ថែមទៀត ទោះកំពុងត្រូវប្រឈមនឹងវិបត្តិកូវីដ-១៩ ក្ដី

[08.10.20] កម្ពុជានៅតែបន្តពង្រីកការអភិវឌ្ឍកំពង់ផែបន្ថែមទៀត ទោះកំពុងត្រូវប្រឈមនឹងវិបត្តិកូវីដ-១៩ ក្ដី

[08.10.20] កម្ពុជានៅតែបន្តពង្រីកការអភិវឌ្ឍកំពង់ផែបន្ថែមទៀត ទោះកំពុងត្រូវប្រឈមនឹងវិបត្តិកូវីដ-១៩ ក្ដី

[08.10.20] កម្ពុជានៅតែបន្តពង្រីកការអភិវឌ្ឍកំពង់ផែបន្ថែមទៀត ទោះកំពុងត្រូវប្រឈមនឹងវិបត្តិកូវីដ-១៩ ក្ដី

[08.10.20] កម្ពុជានៅតែបន្តពង្រីកការអភិវឌ្ឍកំពង់ផែបន្ថែមទៀត ទោះកំពុងត្រូវប្រឈមនឹងវិបត្តិកូវីដ-១៩ ក្ដី
[08.10.20] កម្ពុជានៅតែបន្តពង្រីកការអភិវឌ្ឍកំពង់ផែបន្ថែមទៀត ទោះកំពុងត្រូវប្រឈមនឹងវិបត្តិកូវីដ-១៩ ក្ដី
  • 13,923 ទស្សនៈ
  • 140 ចែករំលែក