[08.10.20] រាជរដ្ឋាភិបាល ចំណាយថវិកាជាង ១១២ លានដុល្លារ លើកម្មវិធីឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ទាំង ២

[08.10.20] រាជរដ្ឋាភិបាល ចំណាយថវិកាជាង ១១២ លានដុល្លារ លើកម្មវិធីឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ទាំង ២

[08.10.20] រាជរដ្ឋាភិបាល ចំណាយថវិកាជាង ១១២ លានដុល្លារ លើកម្មវិធីឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ទាំង ២

[08.10.20] រាជរដ្ឋាភិបាល ចំណាយថវិកាជាង ១១២ លានដុល្លារ លើកម្មវិធីឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ទាំង ២

[08.10.20] រាជរដ្ឋាភិបាល ចំណាយថវិកាជាង ១១២ លានដុល្លារ លើកម្មវិធីឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ទាំង ២
[08.10.20] រាជរដ្ឋាភិបាល ចំណាយថវិកាជាង ១១២ លានដុល្លារ លើកម្មវិធីឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ទាំង ២
  • 9,514 ទស្សនៈ
  • 288 ចែករំលែក