[08.10.20] ក្រសួងសុខាភិបាល ប្រកាសថា មានអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ថ្មី ម្នាក់ទៀត ជាយុវជនឥណ្ឌូនេស៊ី

[08.10.20] ក្រសួងសុខាភិបាល ប្រកាសថា មានអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ថ្មី ម្នាក់ទៀត ជាយុវជនឥណ្ឌូនេស៊ី

[08.10.20] ក្រសួងសុខាភិបាល ប្រកាសថា មានអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ថ្មី ម្នាក់ទៀត ជាយុវជនឥណ្ឌូនេស៊ី

[08.10.20] ក្រសួងសុខាភិបាល ប្រកាសថា មានអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ថ្មី ម្នាក់ទៀត ជាយុវជនឥណ្ឌូនេស៊ី

[08.10.20] ក្រសួងសុខាភិបាល ប្រកាសថា មានអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ថ្មី ម្នាក់ទៀត ជាយុវជនឥណ្ឌូនេស៊ី
[08.10.20] ក្រសួងសុខាភិបាល ប្រកាសថា មានអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ថ្មី ម្នាក់ទៀត ជាយុវជនឥណ្ឌូនេស៊ី
  • 13,736 ទស្សនៈ
  • 243 ចែករំលែក