Asayhi channel

  • 794,059 เปิดอ่าน
  • 97 โพสต์
  • 2 ปีที่ผ่านมา
  • เกี่ยวกับ
Asayhi Channel เพราะชื่นชอบในกล้องการถ่ายภาพและฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ ผมรีวิวจากการใช้งานจริง เพราะความชื่นชอบในกล้องดิจิตอลและฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์...